Recenzní řízení

Profesní a etická pravidla publikování v časopisu

Studie v časopisu Historie – Otázky – Problémy (HOP), vydávaného Ústavem českých dějin FF UK, poskytují publikační platformu pro historické a v širším smyslu interdisciplinární humanitní bádání se zaměřením na dějiny českých zemí, Československa a střední Evropy. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky a profesního pochybení. Uvedená pravidla jsou závazná pro všechny strany podílející se na publikování v HOPu. Objektivní recenzní řízení, jehož pravidla popisujeme níže, vnímáme jako záruku kvalitní vědy a udržení standardů časopisu.

1) Povinnosti redakce

 • Redakční rada, zejména vědečtí redaktoři konkrétních čísel časopisu, kteří jsou většinou pracovníky Ústavu českých dějin FF UK, jsou zodpovědni za výběr studií, recenzí a dalších textů, které budou v časopise publikovány a zajišťují vědeckou i formální úroveň časopisu
 • Při výběru textů se vědečtí redaktoři a redakční rada řídí pouze jejich obsahem bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanství či politické názory autorů.
 • Redaktoři a redakční rada se řídí právními předpisy, které upravují zejména otázky pomluvy, porušení autorských práv a plagiátorství.
 • Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech pouze jejich autorům, recenzentům, potenciálním recenzentům a členům redakční rady.
 • Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z redaktorů ani členem redakční rady k žádným účelům.
 • Redaktoři, respektive redakční řada vybírají recenzenty studií a zajišťují řádný průběh oponentského řízení, jež probíhá podle obecně přijímaných pravidel. Zajišťuje je vždy vědecký redaktor konkrétního čísla. Každý text posuzují vždy dva nezávislí odborníci, kteří zásadně nejsou zaměstnáni na témže pracovišti jako autor studie. Texty jsou publikovány až po dodání pozitivních posudků a zapracování eventuálních připomínek oponentů. V případě, že oba posudky jsou negativní, rozhodne redakční rada o odmítnutí studie a vyrozumí o něm příslušného autora.
 • V případě rozporů v posudcích se stať zadává k posouzení třetí osobě.
 • Recenzent nezná jméno autora posuzované studie a autor nezná jméno recenzenta (recenzní řízení je tedy oboustranně anonymní).
 • Redakční rada se musí vyvarovat případného střetu zájmů.
 • Redakční rada přispívá při prezentaci časopisu nejen formou tištěnou, ale i spoluprací s různými vědeckými elektronickými databázemi (např. Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
 • Výkonný redaktor zajišťuje formální kvalitu a jednotnost publikovaných studií.
 • Grafické provedení časopisu je úkolem Vydavatelství FF UK

2) Povinnosti recenzentů

 • Recenzenti pomáhají vědeckým redaktorům a redakční radě při rozhodování o zařazení konkrétních studií.
 • Vědečtí redaktoři předávají podněty jednotlivých recenzentů autorům příslušných studií a zajišťují další komunikaci s autory
 • Kterýkoli oslovený recenzent, který se necítí být kompetentní k recenzování konkrétní studie, nemůže vypracovat recenzní posudek v přiměřené lhůtě, případně mu brání jiné profesní či soukromé důvody, sdělí toto do 14 dnů po obdržení žádosti o recenzi redaktorům.
 • Všechny rukopisy poskytnuté redakci v době jejich recenzního řízení jsou považovány za důvěrné dokumenty. Zpřístupnění jejich celého obsahu, kterékoli jeho části nebo jakýchkoli jiných informací třetím osobám je bez výslovného souhlasu autora nepřípustné.
 • Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně a uvádět jasné argumenty. Osobní kritika autora je nepřípustná.
 • Recenzenti jasně vysvětlí své případné výhrady vůči rukopisu, které podpoří odpovídající argumentací.
 • Recenzenti posuzují originalitu a přínos statí, jejich metodologické zpracování, jasnost formulace, práci s dosavadní literaturou,
 • Recenzenti uvedou relevantní publikace, které jsou jim známy, a které nebyly citovány autorem. Prohlášení, že některá část recenzovaného textu či některý jeho argument byl již publikován, by mělo být podloženo relevantní citací a odkazem.
 • Recenzent má rovněž povinnost upozornit na podstatnou podobnost recenzovaného textu s jakýmkoli jiným textem, jehož existence je mu známa.
 • Obsah nepublikovaných studií ani kterékoli jeho části nesmí být bez výslovného souhlasu autora recenzentem dále použity. Stejně tak nesmí být recenzentem použity jakékoli informace získané během recenzování.
 • Recenzní řízení trvá v zásadě dva měsíce.
 • Recenzenti by neměli posuzovat studie, při jejichž recenzování hrozí konflikt zájmů, pramenící ze vztahu ke kterémukoli z autorů, společností či
  institucí, které se na vzniku studie podílely.

3) Povinnosti autorů

 • Autoři ručí za originalitu i jazykovou úroveň svých prací. Veškeré použití prací vlastních, stejně jako studií jiných autorů musí být opatřeno přesnou citací a/nebo patřičným bibliografickým odkazem.
 • Autoři musí řádně citovat nevydané prameny, edice a elektronické zdroje, a to podle citačního úzu časopisu.
 • Paralelní postoupení stejného rukopisu více než jednomu časopisu je chápáno jako etický prohřešek a jako takové nepřípustné.
 • V případě, že autor po odevzdání rukopisu redakci zjistí jednu nebo více závažných chyb v argumentaci, citacích či bibliografických odkazech svého textu, je povinen to neprodleně nahlásit redakci a spolupracovat na nápravě.
 • Autoři musí uvědomit redakci v případě, že se dozvědí o jakémkoli střetu zájmů.
Úvod > Recenzní řízení