O časopisu

Časopis Ústavu českých dějin FF UK se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Konkrétní studie pokrývají široké spektrum aktuálních historických témat, a to jak z okruhu politických, kulturních, sociálních a hospodářských dějin, tak dějin historiografie, aktuálního vývoje metodologie historické vědy či otázek souvisejících s didaktikou dějepisu. Ve všech těchto směrech tak časopis činí nejen v souladu s nejnovějšími historiografickými trendy, ale zejména v širší mezioborové spolupráci humanitních disciplín (pomocné vědy historické, dějiny umění, bohemistika, filozofie, filologické obory, sociologie, judaistika…). Uveřejňuje nejen studie již etablovaných historiků, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Čísla jsou profilována chronologicky či tematicky.

Historie – Otázky – Problémy jsou odborný recenzovaný časopis, v němž každá odevzdaná stať prochází řádným a objektivním oponentským řízením. Časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platném pro rok 2015 a od února 2015 v databázi ERIH plus, která je pokračováním databáze ERIH. V červenci roku 2015 byl časopis zařazen do databáze Ebscohost. Je vydáván dvakrát ročně.

Od roku 2015 vychází časopis v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1804-1132 (Print)
ISSN 2336-6672 (Online)

Úvod > O časopisu