2017 (9) 1

Issued: 08 / 2017
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6672
I. Studie
Písmák jako sociokulturní typ
(Zdeněk Beneš), p. 9-22
Pojetí selských písmáků, a zvláště F. J. Vaváka českým dějepisectvím na přelomu třicátých a čtyřicátých let 20. století
(Tomáš Pánek), p. 23-34
František J. Vavák a Píseň o králi Bavorovi
(Eduard Maur), p. 35-47
Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století?
(Alena A. Fidlerová), p. 48-65
Národní jazyky v české knižní produkci druhé poloviny 18. století
(Ondřej Bláha), p. 66-75
Paměti Františka Jana Vaváka jako filologický pramen
(Karel Komárek), p. 76-87
Od wsi tradycyjnej do ośrodka produkcyjnego — XVIII- i XIX-wieczne przemiany w strukturze osadnictwa na przykładzie wsi Zborowskie na Górnym Śląsku i tamtejszej fabryki fajek glinianych
(Barbara Grabny — Przemysław Nocuń), p. 88-105
Economy and population of an Early Modern village: Milčice — home of the most famous Bohemian peasant F. J. Vavák
(Tomáš Klír — Dana Vodáková), p. 106-151
„Nám vaše píseň zní sladce“ — Vavákova odpověď na Zpěv k svátku Jana Nejedlého, doktora práv a cís. král. řádného a veřejného profesora literatury české na starožitných vysokých školách pražských
(Tomáš Matějec), p. 152-166
Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. století
(Monika Szturcová), p. 167-174
„Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní
(Markéta Skořepová), p. 175-184
Strašidelní „zlí páni“ optikou lidových pověstí
(Helena Chalupová), p. 185-193
„… k té živnosti gruntovní vinice náleží“. Příspěvek k problematice poddanského vinařství na panství Mělník
(Jiří Koumar), p. 194-207
Berní zatížení českého venkova v první polovině 19. století a úskalí jeho studia
(Jan Lhoták), p. 208-222
Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
(Pavel Pumpr), p. 223-233
Fungovanie školstva na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín od štyridsiatych rokov 18. storočia do štyridsiatych rokov 19. storočia
(Ivana Červenková), p. 234-249
Z předměstí na venkov: nucené přesunutí královéhradeckého obyvatelstva v důsledku výstavby pevnosti ve druhé polovině 18. století
(Jana Vojtíšková), p. 250-263
II. Materiály
Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766–1854)
(Radek Lipovski), p. 267-279
Dlaskův zapomenutý Vejtah. Drobné zamyšlení nad metodologickými východisky ediční praxe
(Marek Fapšo), p. 280-285
Vizitační protokoly — pramen k poznání činnosti a práce nižších složek církevní správy volyňského vikariátu v rozmezí let (1853–1918)
(Libor Staněk), p. 286-298
III. Recenze, anotace, zprávy
Hermann ZEITLHOFER, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald. 1640–1840, Wien — Köln — Weimar 2014
(Eduard Maur), p. 301-303
Jiří M. HAVLÍK, Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2016
(Jan Zdichynec), p. 303-306
Milan BUBEN, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV/1: Kongregace a řeholní společnosti, Praha 2016
(Pavel Walter), p. 306-309
Petr HLAVÁČEK (ed.), Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948, Praha 2016
(Michael Durčák), p. 309-310
Raně novověké město jako komunikační uzel — Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (Praha, 25.–26. května 2016)
(Tomáš Sterneck), p. 311-312
Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech (Praha, 4.–5. října 2016)
(Marie Tošnerová), p. 312-315
Vesnické technické objekty 2016 (Vysoké Mýto, 17.–19. října 2016)
(Josef Paták, Jaroslava Škudrnová), p. 315-317
Česká historie Slezska a Kladska: dvě polské konference s bohemikální tematikou (Oleśnica, Kłodzko 2017)
(Jan Zdichynec), p. 317-321
IV. Seznam a anotace diplomových prací s tematikou raně novověkých dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2014–2016
Seznam a anotace diplomových prací
p. 325-333

 

Úvod > Vydání > 2017 (9) 1