2019 (11) 2

Issued: 01 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
240 pages
Editorial
Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku (14. — první polovina 17. století)
Lenka Bobková — Mlada Holá, p. 7-7
I. Studie
Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století
Lenka Bobková, p. 11-28
Zur (Re-)Präsentation der böhmischen Könige in der sakralen Kunst und Architektur in den Lausitzen
Marius Winzeler, p. 29-49
Úloha vedlejších zemí v chápání české státnosti v pozdním středověku
Matouš Vanča, p. 50-65
XV-wieczni królowie Czech w relacjach kronikarzy śląskich klasztorów kanoników regularnych oraz klasztoru kłodzkiego
Antoni Barciak, p. 66-77
Luksemburgowie na Śląsku w ocenie polskich historyków
Wojciech Iwańczak, p. 78-87
Dux ambulans: Princ Zikmund Jagellonský a modality prezentace osobní i dynastické autority ve Slezsku a Lužicích konce středověku a počátku raného novověku
Petr Kozák, p. 88-99
„…aby národové naši ještě toho dočěkali, abychom Čechové, Moravané a Slezáci byli…”. Elity polityczne Królestwa Czeskiego wobec Śląska i Ślązaków w pierwszej połowie XVI wieku
Bogusław Czechowicz, p. 100-112
Powstawanie królewskiej administracji na Górnym Śląsku w XVI i XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem księstwa cieszyńskiego)
Wacław Gojniczek, p. 113-124
Instrukce pro hornolužické zeměpanské úředníky v 16. století
Tomáš Velička, p. 125-134
Slavnostní vjezd Matyáše Habsburského do Budyšína roku 1611
Mlada Holá, p. 135-147
Fryderyk I wobec Śląska — Śląsk wobec Fryderyka I: między prezentacją oczekiwań a realizowaną polityką
Gabriela Wąs, p. 148-161
Odraz přítomnosti a působení českých panovníků v Lužicích a Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století
Jana Hubková, p. 162-180
II. Materiály
Václav IV. a Dolní Lužice v písemnostech postupimského archivu
Tereza Dufková, p. 183-206
Regem solemniter excipere. Církevní obřady při cestách českých králů do hornolužických a dolnoslezských měst ve druhé polovině 16. století
Jan Zdichynec, p. 207-216
III. Nekrolog
Rozloučení s paní prof. Zdeňkou Hledíkovou
Lenka Bobková — Mlada Holá, p. 219-220
IV. Recenze, anotace, zprávy
Martin BAUCH — Julia BURKHARDT — Tomáš GAUDEK — Václav ŽŮREK (edd.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437), (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beiheft zu Regesta Imperii 41), Köln — Weimar — Wien 2017
Lenka Bobková, p. 223-225
Božena KOPIČKOVÁ, Česká královna Žofie. Ve znamení kalicha a kříže, Praha 2018
Tomáš Velička, p. 226-228
Marcin A. KLEMENSKI, Albert książę strzelecki (ok. 1300–1370/71), Kraków 2017
Tomáš Velička, p. 228-231
Martin BARUS (ed.), 150 let Filipova. Sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let 1866 až 1872. 150 Jahre Philippsdorf. Sammelband der Tagung am 12. und 13. September 2016 in Schönlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischöflichen Ermittlungskommission aus den Jahren 1866 bis 1872, Červený Kostelec — Litoměřice 2018
Michal Sklenář, p. 231-233
Ivana BOHÁČOVÁ — Jaroslav PODLISKA a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, Praha 2017
Tomáš Velička, p. 234-236
Tematické číslo francouzské revue pro 17. století věnované Slezsku
Jan Zdichynec, p. 236-237
Česko-saská výstava v Chemnitz a Praze
Jan Zdichynec, p. 237-238
Úvod > Vydání > 2019 (11) 2