2016 (8) 1

Issued: 01 / 2017
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336–6672
240 pages
I. Studie
Nomádi a usedlíci. Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem
(Václav Smyčka), p. 9-20
 
Válka jako stvořitelka a ničitelka národů, národních států a impérií. Evropská zkušenost od doby napoleonské éry
(Dieter Langewiesche), p. 21-32
 
Od monarchie k republike: Symbolické utváranie verejného priestoru a „nových“ identít na príklade Banskej Bystrice (1918–1922)
(Alica Kurhajcová), p. 33-50
 
Prezentácia štátnej ideológie vo verejnom priestore mesta Košice medzi rokmi 1918–1945
(Taťána Bírešová), p. 51-64
 
Antonín Hořejš — neúnavný propagátor nového Slovenska
(Klára Prešnajderová), p. 65-76
 
Ovlivňování vídeňských Čechů prostřednictvím československých festivit a státních svátků (s těžištěm v prostředí Školského spolku Komenský)
(Jana Čechurová), p. 77-89
 
Svátek práce v Protektorátu Čechy a Morava
(Pavel Horák), p. 90-101
 
Přijímání do armády jako proces přidělování identity? Výslechy a prověřování německých zajatců československého původu
(Jiří Neminář), p. 102-119
 
„Němečtí Židé“ v Československu v letech 1945–1948
(Magdalena Sedlická), p. 120-131
 
„Libušino proroctví přeměňujeme ve skutečnost!“ Komunistické vize Prahy v období stalinismu
(Michal Kurz), p. 132-145
 
Spotřeba, životní styl a reklama v době státně socialistické diktatury jako identitotvorný prvek
(Ondřej Táborský), p. 146-158
 
Václav Havel a jeho zápletky
(Václav Sixta), p. 159-170
 
Hledání pravého trampingu. Dějiny trampingu z pohledu Boba Hurikána a Gézy Včeličky
(Jan Krško), p. 171-183
 
Od (anti)utopistické vize světové války k realitě Velké války z pohledu maďarské literatury
(Simona Kolmanová), p. 184-195
 
Židovská hereze Jakuba Franka a její reflexe v polské literatuře
(Michala Benešová), p. 196-207
 
II. Recenze, anotace, zprávy
Milan HLAVAČKA a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I–II, Praha 2015
(Jakub Raška), p. 211-214
Zdeněk HOJDA — Marta OTTLOVÁ — Roman PRAHL (edd.), Útisk — charita — vyloučení. Sociální 19. století. Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 27. 2.–1. 3. 2014, Praha 2015
(Jakub Raška), p. 214-216
Lucie CVIKLOVÁ, Zlepšení norem týkajících se lidských práv LGBT menšiny z hlediska vývoje lidských práv v oblasti mezinárodního práva, Lambert Academic Publishing 2013
(Radka Konvičková), p. 216-220
70 Jahre nach der Befreiung: Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz und die deutsche Besatzungsherrschaft in Polen. Internationale Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (22. — 27. ledna 2015, Berlin — Kraków — Oświęcim)
(Michal Kurz — Jiří Neminář), p. 220-221
Simon ATTILA, Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban, Somorja 2013
(Miroslav Michela), p. 221-223
Cyklus konferencí Kultura Europy Środkowej probíhající v Zabrzu
(Jan Zdichynec), p. 223-226
III. Anotace disertačních prací s tematikou soudobých dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006–2015
Anotace disertačních prací s tematikou soudobých dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006–2015
p. 230-238
 

 

Úvod > Vydání > 2016 (8) 1